• تلفن: 63468686-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • يافت آباد، ميدان الغدير، خيابان جواد زنديه، پلاک 1

استفاده از نرم افزار مرکز تماس برای بهینه سازی شاخص کلیدی عملکرد(KPI)ها - مرکز پیام رعد

Language