• تلفن: 63468888-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • يافت آباد، ميدان الغدير، خيابان جواد زنديه، پلاک 1

اصولی که در مذاکرات فروش تلفنی و پشتیبانی فروش باید رعایت نمود - مرکز پیام رعد

Language