• تلفن: 35095035-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • تهران، بلوار پاسدار گمنام، خیابان تکیه اکبرآبادی، پلاک 7

اصولی که در مذاکرات فروش تلفنی و پشتیبانی فروش باید رعایت نمود - مرکز پیام رعد

Language