• تلفن: 63468686-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • يافت آباد، ميدان الغدير، خيابان جواد زنديه، پلاک 1

قابلیتی که هر نرم افزار مدیریت مرکز تماس (کال سنتر)  باید داشته باشد - مرکز پیام رعد

Language